Sve roditelje, čiji se mališani nalaze na listi čekanja za prijem u privatne vrtiće, a imaju između 62 i 100 bodova, vrtić Akvica obaveštava da je objavljen Javni poziv za podnošenje zahteva u Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti u ulici Cara Lazara 15 u Kragujevcu.

Za sve dodatne informacije u vezi UPISA UZ SUBVENCIJE budite slobodni da nas kontaktirate na neki od brojeva telefona: 034/353-486; 065/3534-866

Celokupno obaveštenje Komisije za prijem dece u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac možete pogledati u nastavku teksta:

Gradska uprava za vanprivredne delatnosti na osnovu poglavlja VI Zaključka o priznavanju prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2019/20. godini (”Službeni list grada Kragujevca” broj 18/19), dana 01. oktobra 2019. godine, upućuje:

JAVNI POZIV za podnošenje Zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2019/20. godinu (od 61 do 100 bodova)

I – Pozivaju se roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji (u daljem tekstu: roditelji) dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja od 61 do 100 bodova, koji je sastavni deo ovog poziva, da Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti podnesu Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravaka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2019/20. godinu (u daljem tekstu: Zahtev).

Izvodom iz stava 1 ovog poglavlja obuhvaćena su deca koja imaju od 61.000 do 61.9963, bodova i deca koja su u postupku dodatnog bodovanja ostvarila od 61 do 100 bodova.

II – Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili uzeti lično, a predaje se neposredno Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti u Kragujevcu, Ulica Cara Lazara 15, kancelarija broj 12, u periodu od 02. 10. 2019. godine zaključno sa 25. 10. 2019. godine, u vremenu od 09,00 – 14,00 sati.

III – Roditelj u zahtevu, pored podataka o detetu (ime, prezime, datum rođenja, JMBG), obavezno navodi:

  • pod kojim se brojem na Izvodu iz liste čekanja, koji je sastavni deo poziva, dete nalazi,
  • u koju privatnu predškolsku ustanovu, prema objavljenim kapacitetima, želi da upiše dete (navode se dve privatne predškolske ustanove u slučaju da ne bude raspoloživih kapaciteta za prvu odabranu privatnu predškolsku ustanovu, s obzirom na to da se priznavanje prava vrši po redosledu koje dete ima na Izvodu iz Liste čekanja).

Napomena: Raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova sa uslovima, objaviće se istovremeno sa ovim pozivom na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: https://www.kragujevac.rs/e-usluge/javni-pozivi/